Водянка Любов Дмитрівна Print
Article Index
Водянка Любов Дмитрівна
Наукові інтереси, публікації
All Pages

Посада: доцент кафедри економіки підприємства
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2005 році за спеціальністю "Економіка підприємства". Працює на кафедрі економіки  підприємства та управління персоналом з 2005 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності – харчова промисловість)
Тема роботи Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості
Науковий керівник д.е.н., проф. Д.Ф. Крисанов
Установа, де проведено захистНаціональний університет харчових технологій

Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення

Курси, що читає: 1. Соціологія праці

2. Ціноутворення

3. Економіка праці та соціально-трудові відносини

4. Планування і контроль на підприємстві

5.Економіка та організація інноваційної діяльності

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

назад - співробітники кафедри


Список публікацій:

 

1.  Національні та регіональні складові функціо нування підприємств: Монографія / За ред. Ю.М.Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 304 с. (Водянка Л.Д. – п. 1.2).

2. Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи: Колективна монографія/ за загал. ред. проф. Прядка В.В. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 440 с. (Водянка Л.Д. – підрозділ 1.1.)

3. Підтримка аграрного сектора в системі державного регулювання економіки: навчальний посібник (Водянка Л.Д. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності в аграрному секторі) / За ред. О.М. Бородіної, Ю.М. Лопатинського; Інститут економіки та прогнозування НАН України, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 280 с.

4. Ціноутворення: навч.-метод. Посібник у термінах і таблицях / Укл.: Л.С. Білик, Л.Д. Водянка. В.І. Кифяк, Н.В. Філіпчук – Чернівці: Чернівецький нау. Ун-т, 2011. – 168 с.

5. Водянка Л.Д. Оцінювання, формування та використання інноваційного потенціалу переробно-харчових підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит.   № 1 (30), 2011

6. Кирсанов Д.Ф., Водянка Л.Д. Інноваційний потенціал підприємств харчової промисловості. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» № 4 квітень 2011 р.

7. Водянка Л.Д. Теоретико методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку області // Колективна монографія Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи / [за загал. ред.проф. Прядка В.В.] – Чернівці. Технодрук. 2010. – 440 с.

8.Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності підприємств харчових галузей України // Журнал „Агро світ” №11. -  2010.- с. 22-26

9. Д.Кирсанов, Л. Водянка. Інноваційна діяльність та зношувально-відновлювальні процеси в харчовій промисловості // Науковий та громадсько-політичний журнал „Економіст” №9,вересень  2010.

10. Водянка Л.Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств // Журнал „Інвестиції: практика та досвід” № 13. – 2010. – с. 40-41.

11. Водянка Л.Д. Актуальні проблеми розвитку харчової промисловості України в умовах кризи // Матеріали XІХ міжнародної науково-практичної конференції  „Інституційна природа ринкових трансформацій” м. Чернівці ,15-16 жовтня 2009 р.. -  Чернівці: ДрукАрт ,2009. - 300 с.

12. Водянка Л.Д. Підтримка діяльності технологічних парків України як один із шляхів виходу із фінансово-економічної кризи // Матеріали ювілейної  міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії „Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи” , м. Чернівці, 22-23 жовтня 2009 р. – Черніці, 2009. - 408 с.

Робота із студентами:

1. Бордун О. Трудова міграція України, її позитивні та негативні риси / Матеріали студентської  наукової конференції ЧНУ    (м. Чернівці, 13-14 травня 2009 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 704 с. (наук. керівник Водянка Л.Д.)

2. Мальвіна.Г. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості  /     Матеріали студентської  наукової конференції ЧНУ    (м. Чернівці, 13-14 травня 2009 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 704 с. (наук. керівник Водянка Л.Д.)

3. Юрійчук Н. Проблема соціального партнерства в Україні / Матеріали студентської  наукової конференції ЧНУ    (м. Чернівці, 13-14 травня 2009 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 704 с. (наук. керівник Водянка Л.Д.)

 

назад - співробітники кафедри